Hva er kvalitetsklubb?

Kvalitetsklubb er et konsept som ble lansert av Norges Fotballforbund for å gi klubbene verktøyene de trenger for å ha gode rutiner for klubbdrift. Målet med kvalitetsklubb er å fjerne tilfeldighetene og gi et like godt tilbud til alle medlemmene uavhengig av hvem som innehar rollene som kreves for å drive klubben. Kvalitetsklubbsidene fungerer også som SIL´s klubbhåndbok.

Aktivitet

"Det er krevende å lykkes med å tilrettelegge for alle med mye og god aktivitet. En rekrutteringsplan med en ansvarlig bidrar til en stabil og forutsigbar klubbdrift. Dommerne har en naturlig plass og rekrutteres tidlig og bredt. Sportsplanen sikrer kvalitet på treningsfeltet og kamparenaen, og krever solid implementering og oppfølging av klubbens trenere gjennom treneransvarlig."

Rekruttering

Rekruttering av nye kull er noe av det aller viktigste vi gjør i Spjelkavik IL, vi ønsker å være inkluderende og det er derfor viktig for oss at alle får muligheten til å bli med på oppstartsøktene som vi arrangerer første uken etter påske. 

Vi vil at alle 6-åringer som soner til oss, skal prøve fotball!

Vi sender ut invitasjon til barnehagene i vårt nedslagsfelt to uker før oppstarten sparkes i gang.

Barnehagene i vårt nedslagsfelt (gjennomgås hvert år):

 • Veslefrikk barnehage, Remavegen 21.
 • Tommeliten barnehage, Liljedahlvegen 21.
 • Skogheim barnehage, Mogensvegen 41.
 • Fremmerholen barnehage, Holsmyrvegen 48.
 • Høgvoll barnehage, Stykkjevegen 6.
 • Skåthaugen barnehage, Skåthaugen 1.
 • Brisk barnehage, Breivikvegen 7.
 • Askepott barnehage, Olsvollen 16.
 • Olsvika barnehage, Nyelvmyrvegen 11.

Informasjon om når, hvor, og hvordan øktene gjennomføres legges ut på klubbens hjemmesider i sammen med invitasjonene til barnehagene, i tillegg til Facebook og instagram.

Det første møtet med fotball er viktig, både for foresatte og barna, og i mange tilfeller er oppstartsøktene det første møtet for mange. Vi arrangerer derfor de første 3-4 øktene med instruktører fra vår FFO, sånn at foresatte og barn får en trygg og enkel innføring i hverdagen som fotballspiller og foreldretrener.

På oppstartsmøtene skal det velges lagledere og hovedtrenere. Ansvar for sosiale lagsarrangement og dugnad er også oppgaver som kan være lurt å fordele.

Alle trenere og lagledere får dekt hummel-overtrekk (bukse og genser) av klubben.

Det skal på møtet opprettes Spond-gruppe, hvor lagledere får admin-tilgang.

Lagene er på forhånd påmeldt miniputt-serien med tre lag i både gutte og jente-klassen. Serien består av fire turneringer i året. Påmeldingsfrist 1. mars.

Om oppstarten er sent på året og eventuelt krasjer med, eller det blir knapt med tid til første miniturnering er det mulig å melde fra at man ikke blir med på denne, i god tid.

Rekrutteringsansvarlig

I Spjelkavik IL har vi en rekrutteringsansvarlig i Peter Brusdal, rekrutteringsansvarlig bidrar på foreldremøtene til oppstarts-kullene, bidrar med kommunikasjon ut til nye trenere og lagledere.

Rekrutteringen er også forankret i administrasjonen ved at klubbkoordinator har ansvar for gjennomføring av oppstartsøktene, bidrar på foreldremøtet til oppstartskullet og deler ut utstyr til lagene.

Sportsplan

Vikapedia, er klubbens levende sportsplan, vårt planverk for å drive med god aktivitet på aldersbestemt nivå. 

Et dokument på 12 A5 sider, som gir utrykk for klubbens kjerneverdier og målsettinger, tar for seg trenerrollen, samt rollen som spiller. I tillegg finner du her rammer og for mål for aktiviteten, innhold på trening og diverse info og instrukser for alle aldersklassene fra 6 til 19 år.

«I Spjelkavik er vi stolte av klubben vår, prestasjonene, aktiviteten og å være en del av felleskapet. Vi tydeliggjør dette gjennom å representere klubben på en måte der vi viser alle respekt og gjennom det å bygge et godt rykte for klubben. 

I Spjelkavik skal vi i form av hardt arbeid, folkeskikk, og fair play være en del av norsk fotball. Klubben sine tillitsvalgte, ansatte, trenere, og spillere skal gå foran og legge til rette for at all aktivitet blir preget av dette». 

Spjelkaviks kjerneverdier

Inkluderende - Aktiv - Attraktiv - Engasjert


Klubbens målsettinger

Målsettingene er forankret i klubbens sportsplan.

100 100% av alle 6-åringer skal være innom å prøve fotball.
80 80% skal begynne å spille fotball.
40 40% skal fortsatt spille fotball når de er 16 år.
20 20% skal spille aktivt på seniornivå.

Trenerveileder

Trenerveileder i Spjelkavik IL har et overordnet ansvar for, og skal sørge for at klubbens sportsplan «Vikapedia» legges til grunn i all aktivitet som gjennomføres på feltet.

Hospitering som starter fra 10-års alderen skal også følges opp av trenerveilederen, for at byrden ikke skal ligge på foreldretrenere alene. 

Før sesong arrangeres det trenerforum for alle trenere. Her går man gjennom viktige ting i klubbens sportsplan, f.eks. hospitering, lagspåmelding, målsettinger osv. Alle trenere i klubben er invitert og lag plikter til å stille med minimum én trener pr. lag. Kompetansen blant klubbens trenere må være kartlagt på forhånd, og aktuelle kandidater for kompetanseheving UEFA-C, UEFA-B også videre må gjøres oppmerksomme på kretsens kurskalender, og at klubben dekker kostnader knyttet til dette. 

Trenerforumet må ha et tema, og innhold, men erfaringsutvekslinger og «den gode samtalen» på tvers av grupper skal også ha stor plass.

På trenerforumet før sesongen må det også kartlegges hvilke utfordringer og tema trenerne i klubben trenger veiledning i. En plan for veiledning på utarbeides og sendes ut til de aktuelle lagene.

I mellomsesongen juli/august, skal det arrangeres trenerforum. Tema kan være utfordringer som mange grupper kjenner på. Bidra til inspirasjon eller lignende. Alle eller deler av klubbens trenere er invitert. Ei demo-økt i forbindelse med temaet bør arrangeres for å inspirere.

Evaluering av oppfølging skal gjennomføres, og ny oppfølgingsperiode til høsten skal kartlegges og planlegges.

Etter sesongen arrangeres trenerforum hvor sesongen i sin helhet evalueres, har man nådd sine målsettinger?

Dommeransvarlig

Ingen kamp uten dommere, i Spjelkavik IL er vi helt avhengige av at barn og unge inspireres til å bli dommere, om vi skal ha nok dommere til alle kampene som går på vårt anlegg i løpet av en fotballsesong. 

Kvalitetsklubb konseptet krever at vi har en egen dommeransvarlig, i tillegg stilles det krav om at dommeransvarlig har ansvar for rekruttering samt oppfølging av våre dommere. I tillegg følger det oppgaver som videre kursing for de som har ambisjoner om å gå fra klubbdommer til rekruttdommer, og utdeling av klær og utstyr. 

En av dommeransvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt, og samarbeid med, klubbens dommere, klubbens styre og administrasjon, lagledere og trenere og fotballkretsen. 

Klubben skal arrangere minst ett klubbdommerkurs i løpet av en sesong. Kurset arrangeres i forbindelse med den første barneturneringen på våren. Dette for at de ferske dommerne skal få en god debut-arena, med oppfølging fra dommeransvarlig. 

Kurset er primært for 13-åringene og klubben ønsker at alle 13-årskull, både gutter og jenter deltar på klubbdommerkurs det året. 

Dommergruppa skal ha flere samlinger i året. Samlingene har primært sosialt fokus og har som mål å skape miljø. Én samling før sesong for å gå igjennom regler og forventninger til sesongen som kommer, samt en avslutning etter sesongen. Avslutningssamlingen skal gjenspeile klubbens takknemlighet for innsatsen gjennom året som har vært. Det skal her også evalueres foregående sesong for å avdekke saker som må eller kan forbedres.

I SILFOT hadde vi i sesongen 2022, 54 aktive dommere i dommergruppa, samt tre kretsdommere.

Alle dommere i SILFOT skal få det utstyret de trenger for å utføre sin gjerning. Klubbdommere får fløyte og tilgang på klubbdommervester. Rekrutt-/kretsdommere får to dommerovderdeler, shorts, strømper, fløyte og overtrekksdress. Om dommerne skulle trenge utstyr utover dette kan det inngås avtaler om f.eks dømming av treningskamper mot utdeling av utstyr.

Dommeransvarlig I SILFOT er klubbkoordinator Thomas Bjermeland.

Ekstratilbud

Spjelkavik IL som kvalitetsklubb på nivå 2, skal være god på aktivitet. På nivå 2 stilles det krav om at det i tillegg til klubbens ordinære kamp- og treningsaktivitet, legges til rette for ekstratiltak som forsterker visjonen om flest mulig, lengst mulig, best mulig. 

Tine Fotballskole arrangerer Spjelkavik hvert år. Et av årets store høydepunkt for barn og unge både i og utenfor klubben. Deltakelse ligger på rundt 100 stk. i et normalår. Tine Fotballskole går av stabelen første uken i sommerferien hvert år og løper over fem dager. 

Hummel- eller Umbrohøstcamp (annethvert år), arrangeres hvert år i et samarbeid mellom Spjelkavik IL og Aksla IL. Fotballskolen er en av fylkets mest besøkte og påmeldingstallene ligger på godt over 100 stk. hvert år. Campen løper over tre dager og arrangeres i høstferien. Her deltar barn og unge fra fjern og nær for å bli skolert av dyktige instruktører.

Telenor Xtra FFO og FFO+ er klubbens fotballfritdsordning og tilbyr ekstra treningsøkter 1-5 ganger i uken for alle i alderen 7-11 år. FFO tilbyr i tillegg lunsj og barnepass utenom økta.

Pr. desember 2022 er antallet barn og unge på FFO samt FFO+ rundt 80 stk.  

Tretek-akadmiet arrangeres i samarbeid med vår sponsor Tretek. Et akademitilbud for barn og unge i alderen 12-15 år, med løpende påmelding. Akademiet har treninger hver mandag og fredag, der sportskoordinator Preben A. Lorgen, holder gode økter med forskjellig tema.

Klubbdommerkurs arrangeres årlig i Spjelkavika. Kurset holdes på vårparten i forbindelse med den årlige barneturneringen Lampholmen cup, som arrangeres høst og vår. Dette for å kunne tilby en god debuteringsarena for klubbdommerne våre, samt oppfølging fra dommeransvarlig. Instruktører fra kretsen bidrar med en kvalitativ teori-del. Her stiller guttene og jentene fra 13-årskullet hvert år (obligatorisk). Kurset er vanligvis godt besøkt og har ca 30 deltakere hvert år.Organisasjon

"«Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god økonomistyring. En klubbhåndbok gir en helhetlig oversikt over klubbens struktur og roller."

Kompetanse

"NFF har en rekke utdanningstilbud. Det er avgjørende for de tillitsvalgte får tilgang til den kompetansen vervet krever. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet for barn og ungdom. Det er et mål for oss at utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens nærmiljø. En kvalitetsklubb har god kompetanse i nøkkelrollene."

Samfunns- og verdiarbeid

Verdiarbeidet er sentralt i NFF Kvalitetsklubb. Verdisett og Fair play skal prege all aktivitet i klubben. Trygge rammer for våre aktive er et felles ansvar. Klubben må sørge for at viktige rutiner som politiattester er ivaretatt. Gjennom klubbens aktivitet er det gode muligheter til å sette samfunnsutfordringer på agendaen som f.eks. rusforebygging, trafikksikkerhet og doping.

Verdisett

Klubben skal basere sin drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og utarbeide et eget verdisett.

For en kvalitetsklubb er det viktig å tydeliggjøre et sett av grunnleggende verdier for klubben som skal gjelde for både aktive og tillitsvalgte. Disse verdiene beskriver hvordan man ønsker å ha det. Verdiene skal hjelpe til å skape et godt klubbmiljø hvor man tar godt vare på hverandre og behandler hverandre med respekt. Verdiene danner grunnlaget for god oppførsel og gode holdninger og hjelper klubben i å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger, uansett om det gjelder på trening, møter eller på ulike konkurranser.
Verdigrunnlaget hjelper også klubben til å ta gode beslutninger i hverdagen.

Verdiene er grunnmuren i klubben, fundamentet for alt som skjer.

 • Verdier påvirker holdningene våre.
 • Holdninger uttrykkes gjennom adferd.
 • Klubbens verdier danner grunnlaget for omdømme og stolthet.

Spjelkavik ILs verdier er Inkluderende, aktiv, attraktiv og engasjert.

Med inkluderende menes at man har et tilbud for alle - uavhengig av interesse, ferdighetsnivå og ikke minst økonomiske forutsetninger.

Med aktiv har klubben definert det som at man har et allsidig tilbud tilpasset alder.

Med attraktiv er det ment at vi er attraktiv for våre støttespillere og lokalsamfunnet som en viktig aktør i vårt nærområde.

Engasjert er definert som at vi tar stor plass i nærområdet, gjerne på tvers av de ulike aktørene, og en god samarbeidspartner for andre frivillige lag og organisasjoner. 

Hjemmekamper

Klubbens hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer.

Å spille kamper er et høydepunkt for både store og små. NFF ønsker at kampene foregår innen rammer som gir gode opplevelser for alle involverte – både spillere, trenere, foreldre og dommere.
Det er utarbeidet retningslinjer for hvordan klubben skal skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer.

Kampverten spiller en sentral rolle i arrangementet og er klubbens ansikt utad i kampsammenheng.
Oppgaven som kampvert kan gjøres på omgang blant foreldrene, og retningslinjene gjør dette til en konkret og overkommelig oppgave.

Turneringer er omfattende arrangementer, og med kampverter på plass vil besøkende lag føle seg ivaretatt, og det vil også øke sannsynligheten for at gjestende lag kommer igjen til neste år.

Fair play-møtet i forkant av kampen er et viktig element som gjør at lagledere og dommere blir kjent, blir enige om fortolkning av regler og rammer for kampen. Det medfører også at terskelen for munnbruk og ufinheter heves – og da blir det en bedre kamp for alle.