Visjon

Bli en ledende utviklingsklubb på Sunnmøre.

Formål

Vi skal utvikle gode mennesker. Vi skal som samfunnsaktør gi alle i Spjelkavik et tilbud hvor de i trygge rammer kan utvikle gode verdier, selvrespekt, respekt for andre, og kjenne på følelsen av å være en del av noe større enn seg selv.

Mål

Barnefotball

 100% av 6-åringene i Spjelkavika skal være innom å prøve fotball. 80% skal begynne å spille fotball

Undgdomsfotball

Gjennom riktige vurderinger, lagspåmelding og differensiering kunne gi et helhetlig tilbud som tar vare på og gir mestring for alle som spiller på laget

Være representert på både gutte- og jentekretslag 60% skal fortsatt spille fotball når de er 16 år

Voksenfotball

Minimum 50% av troppen skal bestå av egenproduserte spillere. Tilhøre toppfotball samtidig som man har et breddetilbud(Herre)

Etablere damelag som skal kjempe i toppen av 3.div innen 2027

Vi skal se etter og måle konsekvensen av vår visjon, vårt formål og våre målsettinger, og den viktigste indikatoren er hvor mange vikagutter og vikajenter som spiller fotball eller er engasjert i fotballen gjennom frivillige verv etter fylte 30 år.

Identitet

Spillestil

- Spjelkavik Il Fotball skal spille offensiv utviklingsrettet fotball. 

- Vi skal ha fokus på at angrep er det beste forsvar, og ha en tankegang om å score flere mål enn motstanderen.

- I banespill skal vi ikke være ekstreme i den ene eller andre retning, men heller vise at vi forstår at vi må beherske en stor variasjon av ferdigheter for å mestre fotballspillet.

- Vi skal foretrekke å ha ballen mest fordi vi da i størst grad kan styre utfall og læring selv.

Vikaspilleren

- Lagspiller - også i motgang. 

- Gode basisferdigheter.

- Ærlig og åpen.

- Søker tilbakemelding og forsøker å endre etter tilbakemelding/veiledning fra trenere Interessert og nysgjerrig. 

- Utviklingsorientert.

-  Positiv.

Vikatreneren

- Se alle. 

- Være positiv. 

- Være et forbilde mtp FAIR PLAY både i trening og kamp. 

- Gi tilbakemelding til spillere dersom de gjør noe bra. 

- Være løsningsorientert og samarbeidsvillig. 

- Viser spillerne hvordan man håndterer motgang og medgang på en konstruktiv og god måte. 

- Bryr seg.

Vikavoksen

- Se og heie på hele laget, ikke bare eget barn Snakke til, ikke om. 

- Være et forbilde mtp FAIR PLAY. 

- Respekterer trenerens valg.

- Stiller gjerne opp for laget og klubben dersom det trengs. 

- Viser spillerne hvordan man håndterer motgang og medgang på en konstruktiv og god måte.

- Bryr seg snakke om innsats, holdninger og utvikling, ikke resultat.


Overordnede retningslinjer i voksenfotballen (Dame/Herre)

Kultur

For å nå våre mål er det en helt avgjørende forutsetning at vi har en god kultur. Dette innebærer: 

- Stort sett fullt oppmøte på trening, og gode rutiner rundt forfall.

- Sosiale møtepunkt før og etter trening(garderobekultur).

- Man møter på dugnader eller andre tilstelninger i klubbregi dersom man blir spurt.

- Lagene velger hvert år en komité for sosiale aktiviteter.

- Bidrar på en god måte i treningsøkten

Hospitering

Hospitering i voksenfotballen innebærer flere scenarier.

Hospitering fra ungdomsfotball til voksenfotball

- Her vurderes modenhet, holdninger, ferdigheter, ambisjoner, interesse.

- Det er svært viktig å gi riktig utfordring til den enkelte. Man skal kjenne på utfordringen, men man må føle mestring for å kunne stå i prosessen. 

- Rekruttlaget på herresiden er en naturlig mellomstasjon for de som trenger det inn mot voksenfotballen.

- Trenere snakker sammen og vurderer hvem som bør være hvor og hvor mye.

Hospitering fra 1.lag til 2.lag.

- I trening skal 2.lag trene på en dag hvor 1.laget ikke trener. Dette for å kunne gi et tilbud dersom det skulle trengs av diverse grunner. Gjelder Herrefotball. 

- Hospitering fra 2.lag til 1.lag i trening skal trenerne vurdere i henhold til de kriteriene som er satt.

- De som ikke starter 1.lagskampen skal gis kamptilbud enten hos rekruttlag eller G19/J17

Hospitering fra/til annen klubb.

- Vi skal utenfor sesong gi mulighet til hospitering inn fra andre klubber. Dette er primært for å styrke vårt samarbeid med klubber rundt, ikke med tanke på overgang. 

- Vi skal glede oss over spillere som utvikler seg, og derfor skal vi stille oss positiv til at våre spillere får hospitere på et høyere nivå dersom det kommer forespørsler om dette. Dette gjelder så lenge det ikke ødelegger for viktig lagsaktivitet feks i kampsesong

Fokus

Fokus skal i Spjelkavik IL ligge på utvikling. Vi skal fokusere på prestasjoner fremfor resultater. Utvikling av gode prestasjoner vil skape og gjenskape de resultatene som er ønsket. Vi prioriterer fokus i følgende rekkefølge.

1. Prosess (Planverk, treningsarbeid, kampledelse). 

2. Prestasjon (Spille som vi ønsker, få til det vi øver på på trening, relasjoner, struktur, samhold).

3. Resultat (Summen av de to indre påvirkningskreftene i punktene over , med motstander som sterk ytre påvirkningskraft).

Overordnede retningslinjer i ungdomsfotballen (G/J13 - G19/J17)

Spilletid

Dersom en spiller er tatt ut i troppen til kamp, skal spilleren spille. Spilletiden i den enkelte kamp skal trener justere ut ifra følgende faktorer:

- Oppmøte på egne økter og hospiteringsøkter.

- Holdninger.

- Mestring.

Noen eksempler: 

- En spiller har svært gode ferdigheter, men i en periode møter spilleren ikke opp på trening så ofte. Dette vil gjøre at spilleren får mindre spilletid(øverste nivå utelukket dersom flere lag). Man må snakke med spilleren og høre hva som er årsaken. 

- En spiller som scorer høyt på alle kriteriene til vanlig har vært skadet over en periode og følt stor motgang, men er tilbake i trening og ting ser ut til å gå fint. Bør få være med i tropp og spille litt for å kjenne på fremgang(på høyeste nivå dersom flere lag).

- En spiller er veldig ivrig og gjør alltid sitt beste på trening, men har ikke helt ferdighetene som skal til på øverste nivå (dersom flere lag). Bør få være med på noen kamper som belønning for gode holdninger, og trener vurderer spilletid ut ifra mestring for spilleren.

I tillegg til disse vurderingene skal man alltid forsøke å gi så mye spilletid som mulig utifra forutsetningene. Mange slutter pga for lite spilletid i kamp.

Hospitering

Hospitering er enkelt og greit å trene med et annet lag. Dette skal i utgangspunktet være ett år opp eller ned i egen klubb. Dersom en spiller av en eller annen grunn bør hospitere utenfor disse retningslinjene, skal et habilt organ i klubben (SU, YU, sportskoordinator eller klubbkoordinator) bestemme dette.

Kriteriene for vanlig hospitering er disse: Modenhet

- Holdninger.

- Ferdigheter.

- Ambisjoner.

- Interesse.

Trenerne i lagene avtaler ordinær hospitering seg imellom. I utgangspunktet hospiterer man opp til det høyeste nivået i kamp, men også her kan det gjøres særavtaler med habilt organ i klubb (se over).

Differensiering

Differensiering i Spjelkavik Fotball er ikke å dele en gruppe i to, men å gi ulike utfordringer mtp enkeltspillernes utgangspunkt i sin gruppe. Vi trener samlet, men det vil ikke si at alle må gjøre det samme hele tiden. Noen øvelser setter ikke krav til ferdigheter og ambisjoner hos partner eller med- og motspiller, og dette utnytter vi til det fulle ved å holde alle samlet eller dele inn tilfeldige sammensettinger for å gi alle mulighet til å være sammen med hverandre.

Noen øvelser setter krav til partner eller med- og motspiller, og i disse øvelsene/delene av økta vil det være gunstig å dele inn gruppene med fokus på mestring og fotballglede. Alle skal føle at de fikk til noe bra på fotballtreningen. I løpet av en treningsuke skal alle lagene ha minimum 1,5 time med trening hvor det ikke differensieres. Dette kan fordeles utover øktene. Differensiering skal snakkes om, grunngives og kommuniseres ut til spiller- og foreldregruppe før sesongen.

Dersom man har to lag skal man differensiere uttakene mtp mestring, men man legger også til grunn kriteriene som ble nevnt i avsnittet om spilletid.

Overordnede retningslinjer i barnefotball (G/J6 - G/J12)

Spilletid

Alle skal spille like mye. I ungdomsfotballen er der noen kriterier som vurderes, men i barnefotballen må vi huske at det ikke er sikkert at det er barnet som har skyld i at kriteriene ikke blir oppfylt, og derfor er det viktig at alle får spille like mye.

Hospitering

I barnefotballen ønsker vi ikke hospiteringsordning da det vil bidra til tidlig seleksjon. Vi oppfordrer alle lag til å ha åpne treninger hvor både jenter og gutter som vil trene ekstra kan komme på tvers av årskull. Det eneste kravet er at de ikke er et uromoment for de andre. At foreldre til spillere som i utgangspunktet ikke tilhører treningsgruppen møter opp og tilbyr seg å bidra forventes. For å være med på treninger med andre lag må man være på de oppsatte øktene på eget lag. Det er altså ekstra trening, ikke trening som erstatter egen økt.

Differensiering

Differensiering i Spjelkavik Fotball er ikke å dele en gruppe i to, men å gi ulike utfordringer mtp enkeltspillernes utgangspunkt i sin gruppe. Vi trener samlet, men det vil ikke si at alle må gjøre det samme hele tiden. Noen øvelser setter ikke krav til ferdigheter og ambisjoner hos partner eller med- og motspiller, og dette utnytter vi til det fulle ved å holde alle samlet eller dele inn tilfeldige sammensettinger for å gi alle mulighet til å være sammen med hverandre.

Noen øvelser setter krav til partner eller med- og motspiller, og i disse øvelsene/delene av økta vil det være gunstig å dele inn gruppene med fokus på mestring og fotballglede. Alle skal føle at de fikk til noe bra på fotballtreningen. I kamp bør man bruke sunn fornuft for å balansere resultat og gi alle lik spilletid. Variasjon og rotasjon er altså nøkkelen.

Påmelding av lag

Vi melder på lag med en tanke om at alle skal få et godt tilbud, ikke bare de "beste". Jevne lag er en god tanke når man jobber for å ha med alle og dyrke de gode verdiene. Vi melder opp lag i egne årsklasser, og har dialog med lagene over og under mtp hospitering(10-12år). Nivåinndeling i barnefotballen er ikke ment som et verktøy for seleksjon og utvelgelse, men et verktøy for jevnbyrdighet. Det vil si at man må vurdere HELE spillergruppen og vurdere hvor man melder på sine jevne lag, på samme nivå.

Flest mulig - Lengst mulig - Best mulig

Hvorfor

I et samfunn i stor endring, er vi en viktig institusjon for våre medlemmer. Vi skal være en trygg plass for oppvekst og utvikling, og vi ser at å holde seg i det gode miljøet så lenge som mulig er svært positivt. Sett i lys av vårt formål er det viktig for oss å ha lag i alle årsklasser.

Motivasjon

For å få noen til å drive med en aktivitet over lang tid er motivasjon den styrende kraft. Å føle at du får til, at du er flink og at de andre på laget mener at du er viktig, er avgjørende. Vi har som mennesker tre grunnleggende behov som styrer vår motivasjon:

Tilhørighet

- Å føle seg viktig og sett av de andre

- Finne sin plass i laget 

Kompetanse

- Føle at man mestrer og utvikler seg

- Føle at utfordringene ikke er for vanskelige eller for enkle 

Medbestemmelse

- At man føler at man har en påvirkningskraft rundt egne utfordringer

For å få flest mulig til å holde på lengst mulig og bli best mulig skal vi i Spjelkavik IL legge til rette for at de grunnleggende behovene blir oppfylt, uansett alder.

Mestring er en svært viktig faktor for å kjenne på en god oppnåelse rundt de grunnleggende behovene, og for å mestre må man bruke tid og legge ned en innsats.

Hvordan oppnå mestring? 

Lav mestring:

- Kun egne lagstreninger som aktivitet. Møter ikke opp på alle økter. 

Middels mestring:

- Møter opp på alle lagstreninger i tillegg til FFO/FFO+/Akademi 

Høy mestring:

- Er på alle egne lagstreninger og trener ekstra med annet lag i tillegg til FFO/FFO+/Akademi 

Svært høy mestring:

- Er på alle egne lagstreninger, trener ekstra med annet lag og bruker fritid på fotballspesifikk egentrening i tillegg til FFO/FFO+/Akademi

Dette er altså ikke bare en oppskrift på å bli flink i fotball, men også en oppskrift på å holde på med idrett og være i et sunt, trygt og godt miljø lenge.

Sosialt

Det sosiale er viktig for å skape gode grupper med gode relasjoner. Alle lagene i Spjelkavik IL skal ha flere sosiale tiltak i løpet av et kalenderår. Det er viktig å utfolde seg sammen på en arena som ikke er skole eller fotballbane. Gjennom sosiale tiltak kan vennskap og trygghet styrkes.

Turneringsbestemelser

6-10 år

Disse er underlagt barneidrettsbestemmelsene. Vi deltar på cuper og turneringer uten rangering og sluttspill. For 6-8 år skal turnering/cup være innenfor 1 times reising. For 9-10 år er det 2 timers reising som er grensen.

11-12 år

NFFs breddereglement sier at vi kan delta i serie, turneringer/cuper som ikke har rangering eller sluttspill. Man kan reise på turnering/cup i hele Norge, men kun dersom det ikke er rangering eller sluttspill.

13-Senior

Serie, turneringer/cuper med rangering og sluttspill. Ingen restriksjoner på hvor man reiser på turnering og cup, men reisekostnad skal ikke ekskludere noen dersom man skal reise.

Overganger

Overganger barne- og ungdomsfotball 6-16 år

Overganger i barne- og ungdomsfotballen skal KUN forekomme dersom spiller:

- Har flyttet til Spjelkavika.

- Har skiftet skole til Spjelkavik barne- eller ungdomskole.

- Ikke har et sportslig tilbud i sin årsklasse i sin klubb.

- Kretsens spillerutvikler går inn og anbefaler overgang av spesielle grunner.

Overganger i voksenfotball 16-senior

Overganger i barne- og ungdomsfotballen skal foregå på følgende måte: 

1. Formell henvendelse sendes fra Spjelkavik IL til aktuelle spillers klubb. Dette

gjøres av klubbkoordinator 

2. Spiller kontaktes etter at spillerens klubb har gitt tilbakemelding på henvendelse 

3. Samtykkeskjema fylles ut og sendes inn