Oppgaver og ansvar ved bruk av Spjelkavikhallen

Det er ikke betalte tilsynsvakter i Spjelkavikhallen. Det betyr at treningsgruppene selv må ta ansvar for sikkerhet, bygg/lokale og orden.

Ansvarlig

Trener eller person over 18 år tilknyttet treningsgruppen.

Oppgaver

 • Påse at gjeldende branninstruks blir fulgt. Ta kommando ved evakuering.
 • Hver gruppe som bruker hallen må vurdere om hallen skal stå permanent åpen gjennom kvelden, eller stenges under treningsøktene. Dere har også ansvar for å håndtere uvedkommende som ev. tar seg inn i hallen. I det ligger å være tydelige voksne, med myndighet til å vise bort ved uakseptabel oppførsel. Verdisaker bør ikke ligge igjen i åpen garderobe.
 • Hallen må ikke forlates åpen uten at det er minst en voksen til stede.
 • Holde generell orden. I det ligger å rydde etter seg; utstyr, klær osv. Videre plukke opp løst avfall. Eventuelt søl og kliss må fjernes med klut/mopp og rengjøringsvann.
 • Etterfylle tørkepapir, toalettpapir og håndsåpe ved behov.
 • Siste gruppe om kvelden: Prosedyre etter endt bruk av hallen: Se over at brukte garderober er ryddig og låst. Boss fra avfallskurver skal samles i sekk og bringes til konteiner. Låse ytterdør.
 • Melde avvik: Skade på bygg, utstyr og inventar skal meldes på e-post eller melding til knut.mathias.myklebust@alesund.kommune.no, tlf: 90686772

Sjekkliste

Første bruker hver dag

Alle

 • Holde generell orden. 
 • Etterfylle tørkepapir, toalettpapir og håndsåpe ved behov,
 • Håndtere situasjoner hvis personer som ikke tilhører treningsgruppene tar seg inn i hall/gang/garderober og volder problem.
 • Skade på bygg, utstyr og inventar skal meldes på epost eller SMS,
 • Husk regler for klisterbruk.

Siste bruker hver dag

 • Se over at brukte garderober er ryddig og låst.
 • Boss fra avfallskurver skal samles i sekk og bringes til konteiner.
 • Påse at lokalene er tømt for folk og låse ytterdør. Slukke alle lys.

Informasjon om rom/lokaler og rutiner Spjelkavikhallen

Alarm

 • Alarmen slår seg av etter første godkjente innpassering.
 • Kl.14.00 er døren stengt/larmet etter skoletid. Første person etter skoletid åpner med kort
 • Kl.23.00 låses seg døren automatisk, 23.30 blir alarm slått på

Låsesystem
Inngang til Spjelkavikhallen åpnes med nøkkelkort. Alle grupper får nøkkelkort som brukes til ytterdør. Øvrig i lokalet brukes fysisk nøkkel. Fysisk nøkkel er festet på stor metallplate. Fysisk nøkkel
og reservenøkkel er plassert i nøkkelskap med kodelås i inngangsarealet. Kode til reserveska fås ved å ringe oppgitt telefonnummer.

Bruk av nøkkelkort

 • Sette dør i åpenstilling: Legg på kortet 2 ganger
 • Stenge dør i åpenstilling: Legg kort 1 ganger
 • Etter trening: Legg kort 2 ganger for stengt dør etter deg

Sikkerhet

Branninstruks – evakueringsrutiner. Rømningsplan med kort instruks er oppslått flere steder i lokalene. NB! Prioritet 1 ved alarm: Sørge for å evakuere alle i lokalene, samle på møteplass og foreta opptelling. Møteplass: Lekeområdet på sørsida av bygget.

Hjertestarter er plassert i inngangspartiet til hallen. Hjertestarteren gir taleinstruksjon ved å trykke on-knappen. Ring 113.

Førstehjelpsutstyr: Skap plassert i første etasje ved siden a hjertestarter, ellers bør gruppene ha eget førstehjelpsutstyr tilgjengelig.

Slå på/slukke lys i hallen

 • Siste bruker av hallen må slå av alle lys.
 • Lysbrytere på samme side som materialrom.

Lokalisering av renholdsmidler/-utstyr:

 • Billettluka, foaje syd. Gjelder både utstyr for vask av søl og skitt og for etterfylling av såpe, tørke- og dopapir.
 • Avfallskonteiner er plassert i bygning rett sør for hovedinngangen.

Skade på bygg, anlegg, inventar og utstyr skal meldes til (bruk epost eller melding): knut.mathias.myklebust@alesund.kommune.no, tlf: 90686772

Kontakt for øyeblikkelig hjelp

Brann 110, Politi 112, Helse 113
Ålesund kommunale Eiendom KF (Åke) sin vakttelefon: 901 43 410 (ved f eks vannlekkasje strømbrudd, knust vindu, dører som ikke lar seg åpne/låse osv.).