DAGSORDEN ÅRLIGMØTE HÅNDBALL 2022

Silhuset Torsdag 16 Feb 2022, kl 19.00

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av dirigent
  3.  Valg av referent
  4.  Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Godkjenne årsmelding
  6. Godkjenne regnskap
  7. Godkjenne budsjett / aktivavgifter
  8. Behandle innkomne forslag
  9. Valg